Vedtægter

1. Foreningens navn er Historisk Samfund for Ribe Amt.

2. Foreningens formål er at vække og nære den historiske sans og interesse for den lokale historie og værne om de historiske minder, som findes i amtet.

3. Formålet søges nået ved udgivelse af årbogen Fra Ribe Amt og andre historiske skrifter, ved afholdelse af offentlige møder og foredrag, ved udflugter samt ved i øvrigt at støtte bestræbelser for at fremdrage egnens historie og bevare dens historiske minder.

4. Medlemskab er åbent for enhver, der tilmelder sig foreningen og betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne modtager årbogen gratis.

5. Foreningens bestyrelse består af mindst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges endvidere hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fører protokol over sine møder.

6. Bestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg til at varetage udgivelsen af Fra Ribe Amt. Samme udvalg afgiver indstilling om udgivelse af andre værker. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til at varetage særlige opgaver.

7. Bestyrelsen leder foreningens arbejde og forvalter den midler i overensstemmelse med formålet og med ansvar over for generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

8. Generalforsamling afholdes hvert år og indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 14 dage forud. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, det reviderede regnskab og status forelægges, kontingentets størrelse fastsættes, de foreskrevne valg afholdes, og indkomne forslag behandles.

9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom. Der indvarsles af bestyrelsen med samme frist som ved ordinær generalforsamling.

10. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 11.

11. Ændringer af Historisk Samfunds vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Beslutning om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Den opløsende generalforsamling tager bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over foreningens midler.

Vedtaget i Billund den 6. oktober 1977.