Fundats

I taknemmelighed for den historiske indsats, som Vestjyllands store historiker H. K. Kristensen ydede gennem et langt liv og herved også for Historisk Samfund for Ribe Amt, indstiftede bestyrelsen i 1978 H. K. Kristensen-prisen.

Prisen tildeles en person eller en institution, der har gjort en fortjenstfuld indsats for det lokalhistoriske arbejde i Ribe Amt. Der lægges ved tildelingen vægt på, at den belønnede indsats forener faglig kvalitet med folkelig formidling.

Fundatsen lyder
I taknemmelighed over den store indsats, der er øvet af Historisk Samfunds æresmedlem, tidligere formand og mangeårige redaktør, fhv. førstelærer H. K. Krisntense, indstifter Historisk Samfund for Ribe Amt en lokalhistorisk pris, som bærer navnen

H. K. Kristensen-Prisen.

Prisen uddeles én gang årligt til en person eller en institution, der har gjort en fortjenstfuld indsats for det lokalhistoriske arbejde i Ribe Amt. Uddelingen kan dog udelades, hvis der efter bestyrelsens skøn ikke foreligger en indsats, der opfylder fundatsens intentioner.
Prisen kan tildeles for såvel en indsats gennem flere år som for en enkelt aktivitet. Der skal ved tildelingen lægges vægt på, at den belønnede indsats forener faglig kvalitet med folkelig formidling.
Prisen kan ikke tildeles for en indsats, der udøves som en del af pågældendes embede.
Prisen tildeles af bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt og uddeles ved samfundets årsmøde. Bestyrelsens begrundelse for tildelingen offentliggøres i årbogen Fra Ribe Amt.
Prisen består af et æresbrev ledsaget af en sum, der ved indfrielsen i 1978 udgør kr. 2.000.
Ændringer i beløbets størrelse afgøres afgøres af bestyrelsen.
Ændringer i denne fundsats skal godkendes på en ordinær generalforsamling.
Prisbeløbet afholdes af Historisk Samfund og ved tilskud fra fonde.

Således vedtaget på bestyrelsens møde den 13. september 1978.