Historie

Historisk Samfund for Ribe Amt blev stiftet i 1902. Blandt initiativtagerne var højskoleforstander Ludvig Schrøder på Askov Højskole.
Den første bestyrelse bestod af:
• Stiftamtmand G. Stemann, Ribe, formand.
• Højskoleforstander Ludvig Schrøder, Askov, næstformand.
• Højskolelærer Poul Bjerge, Askov, kasserer og sekretær.
• Konsul Breinholt, Esbjerg.
• Overlærer J. Olsen, Varde.
• Provst J. Nissen, Brørup.
• Pastor J. Richter, Vejen.

Historisk Samfund for Ribe Amt blev banebryder for oprettelsen af amtshistoriske foreninger i hele Danmark.

Virke
Historisk Samfund for Ribe Amt har i de følgende 100 år taget en række initiativer til at undersøge, udforske og formidle lokalhistorien i Ribe Amt.
I de første mange år var Historisk Samfund den eneste historiske institution i Ribe Amt med undtagelse af Den Antikvarisk Samling i Ribe, hvorfor foreningen udførte en lang række forsknings- , undersøgelses- og formidlingsopgaver. Heraf er en del senere blevet videreført af museerne og de lokalhistoriske arkiver i amtet.
Historisk Samfund bevarede dog en lang række af sine aktiviteter, udbyggede og fornyede dem.
Historisk Samfund er stadig den eneste amtsdækkende organisation, når det gælder den folkelige formidling af amtets historie.
Historisk Samfund er i dag en naturlig del af det historiske miljø i Ribe Amt med et nært samarbejde med de lokalhistoriske arkiver og museerne i amtet. Historisk Samfund er derfor naturligt repræsenteret i Ribe Amts Museumsråd og Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd i Ribe Amt.

Formidling
Lige fra begyndelsen i 1902 var det magtpåliggende, at den viden som forskning og undersøgelser bragte for dagen tillige med overleveringsstof, erindringer m.m. skulle formidles ud til en bred kreds – til Historisk Samfunds medlemmer.
Hjørnestenen blev Fra Ribe Amt – Historisk Samfunds årbog, som nu er udkommet hvert år gennem 100 år.
I årbøgerne findes historiske oplysninger fra selv den fjerneste krog i Ribe Amt, emner om arkæologi, hedeopdyrkning, skibsfart, landbrug, købstæder, politiske forhold for blot at nævne nogle få emner.
I forbindelse med jubilæet er der udarbejdet et register over indholdet af de første 100 årbøger. Registeret uddeles som en gave til Historisk Samfunds medlemmer i anledning af 100-års jubilæet.
Historisk Samfund har hjulpet slægtshistorikere og andre historisk interesserede ved at arrangere kursus i læsning af gotisk skrift. Kurserne er blevet afholdt rundt i Ribe Amt.

Fredninger
Historisk Samfund for Ribe Amt har taget initiativer til følgende fredninger af forskellig art:
Gamle vejspor, Alslev Sogn.
Gamle vejspor, Varde Plantage.
Skt. Folmers Kilde, Alskev Sogn.
“Æ grå sten”, Alslev Sogn.
Naturfrening af Kvie Sø, Ansager Sogn.
Naturfredning af Gammeltoft Hede, Henne Sogn.

Mindesten
Tiden efter folkestyrets indførelse blev mindestenenes periode. Også historisk Samfund for Ribe Amt var med til at markere historiske steder og betydningsfulde personer.

Historisk Samfund tog initiativ til rejsning af følgende mindesten:
1932: Skodborghus ved Kongeåen.
1934: Malthøj i Bjøvlund Plantage ved Holsted.
1939: Folkemindeforskeren, pastor H. F. Feilberg, Darum.
1942: Skads Herreds tingsted.
1943: Findestedet for lurerne i Maltbæk Mose.
1943: Dr. phil. Oluf Nielsen, Endrupholm.
1950: Lærer P. J. Nielsen, Darum.
1953: Højskolelærer Poul Bjerge, Ølgod
1959: Skt. Folmers kilde, Alslev.
1965: Lokalhistorisk forfatter Tobias Tobiassen Kragelund, Hunderup.
1974: Forfatter Salomon Frifelt, Hejbøl Knap ved Ølgod.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 tog Historisk Samfund initiativ til, at de nye kommuner fremover varetog forpligtelsen for ovennævnte mindesmærker.